VNPT logo

Mô hình tổ chức

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • CÁC PHÒNG BAN  (02/10/2012)

 • PHÒNG NHÂN SỰ - TỔNG HỢP
  Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Anh
  Phó phòng: Ông Trần Văn Đệ
  Phó phòng:
  Ông Nguyễn Văn Trường

   

  PHÒNG KẾ TOÁN - KẾ HOẠCH
  Điện thoại: 0234 - 3822198 - 0234 - 3829394
  Trưởng phòng: Bà Đặng Nguyễn Thiên Hương (3822198)
  Phó Phòng: Ông Trương Minh Phòng

   

  PHÒNG KỸ THUẬT - ĐẦU TƯ
  Trưởng phòng: Ông Đặng Ngọc Thanh Tùng
  Phó phòng: Ông Bùi Bỉnh Bảo Anh
  Phó phòng: Bà Dương Nữ Hà My