VNPT logo

Mô hình tổ chức

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • CÁC PHÒNG BAN  (02/10/2012)

 • PHÒNG TỔNG HỢP - NHÂN SỰ
  Trưởng phòng:
  Ông Trần Quốc Anh
  Phó phòng:
  Ông Trần Văn Đệ
  Phó phòng:
  Ông Nguyễn Văn Trường

   

  PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH
  Điện thoại: 0234 - 3811555 - 0234 - 3886234
  Trưởng Phòng: Ông Tôn Đức Sáu
  Phó phòng: Ông Trần Nguyên Long
  Phó phòng: Ông Phạm Tuấn Hùng

   

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
  Điện thoại: 0234 - 3822198 - 0234 - 3829394
  Trưởng phòng: Bà Đặng Nguyễn Thiên Hương (3822198)
  Phó Phòng: Ông Trương Minh Phòng

   

  PHÒNG ĐẦU TƯ - KỸ THUẬT
  Trưởng phòng: Ông Đặng Ngọc Thanh Tùng
  Phó phòng: Ông Bùi Bỉnh Bảo Anh
  Phó phòng:
  Dương Nữ Hà My