VNPT logo

Chính sách ưu đãi

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010  (07/01/2011)

 •  I. Định mức hỗ trợ cước thuê bao điện thoại cố định và Internet

   
  1. Định mức hỗ trợ cước thuê bao điện thoại cố định, Internet
  Vùng được cung ứng dịch vụ VTCC
  Định mức
  KV1
  10000
  KV2
  14000
  KV3
  20000
   
  2. Thực hiện giảm trừ cước thuê bao hàng tháng với các thuê bao là cá nhân, hộ gia đình từ ngày 2/5/2008 tại các xã được bổ sung vào vùng được cung ứng dịch vụ VTCC
   
  + Đối với thuê bao điện thoại cố định
  Đơn vị: đồng/thuê bao/tháng
  Vùng
  Cước thuê bao
  Định mức hỗ trợ
  Phần cước khách hàng phải trả
  KV1
  27.000
  10.000
  17.000
  KV2
  27.000
  14.000
  13.000
  KV3
  27.000
  20.000
  7.000
   
  + Đối với thuê bao ADSL
  Đơn vị: đồng/thuê bao/tháng
  Vùng
  Cước thuê bao
  Định mức hỗ trợ
  Phần cước khách hàng phải trả
  KV1
  24.000
  10.000
  14.000
  KV2
  24.000
  14.000
  10.000
  KV3
  24.000
  20.000
  4.000
   
  II. Định mức hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho thuê bao sử dụng dịch vụ
  1. Định mức hỗ trợ thiết bị đầu cuối điện thoại cố định cho thuê bao phát triển mới
  Đơn vị: đồng/thuê bao
  Vùng
  Định mức hỗ trợ
  KV1
  100.000
  KV2
  140.000
  KV3
  200.000
  Định mức này áp dụng cho các thuê bao ĐTCĐ phát triển mới từ ngày 2/5/2008
   
  2. Định mức hỗ trợ thiết bị đầu cuối( modem) dịch vụ truy nhập Internet cho thuê bao phát triển mới
  Đơn vị: đồng/thuê bao
  Vùng
  Định mức hỗ trợ
   
  Gián tiếp
  ADSL
  KV1
  150.000
  200.000
  KV2
  210.000
  300.000
  KV3
  300.000
  400.000
   
  CÁC HUYỆN, XÃ THUỘC VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010
   
  I. Huyện Phong Điền
  1. Phong Hải
  2. Phong Bình
  3. Điền Hoà
  4. Điền Môn
  5. Điền Lộc
  6. Phong Chương
  7. Điền Hương
  8. Điền Hải
   
  II. Huyện Quảng Điền
  1. Quảng An
  2. Quảng Phước
  3. Quảng Lợi
  4. Quảng Thái
  5. Quảng Công
  6. Quảng Ngạn
   
  III. Huyện Phú Vang
  1. Phú An
  2. Phú Mỹ
  3. Vinh An
  4. Vinh Thanh
  5. Phú Hải
  6. Phú Thuận
  7. Phú Đa
  8. Vinh Thái
  9. Vinh Phú
  10. Vinh Hà
  11. Phú Xuân
  12. Phú Thanh
  13. Phú Diên
  14. Vinh Xuân
   
  IV. Phú Lộc
  1. Vinh Hưng
  2. Lộc Trì
  3. Lộc Điền
  4. Lộc An
  5. Vinh Hải
  6. Lộc Vĩnh
  7. Vĩnh Mỹ
  8. Vinh Hiền
  9. Vinh Giang
   
  V. Hương Trà
  1. Hương Phong