VNPT logo

Luật - Văn bản pháp luật

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • LUẬT  (21/12/2010)

 • * Luật Viễn thông
  Luật Viễn thông số do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ký ban hành ngày 04/12/2009 và chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Luật Tần số vô tuyến điện
  Luật Tần số vô tuyến điện do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ký ban hành ngày 04/12/2009 và chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Sắp xếp theo thứ tự ngày ban hành)

   

  * Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT
  Ngày 24/11/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT về việc quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam". Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 01/02/2011.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Thông tư 25/2010/TT-BTTTT
  Ngày 15/11/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước đang quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử và các cá nhân khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Thông tư số 23/2010/ TT-BTTTT
  Ngày 15/10/2010, Bộ TT &TT ban hành Thông tư số 23/2010/ TT-BTTTT quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Trang Thông tin điện tử) có địa chỉ tên miền là: www.dautucntt.gov.vn. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin liên quan đến năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân trên Trang Thông tin điện tử.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Chỉ thị số 04/CT-BTTTT
  Ngày 11/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 11/10/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT
  Ngày 11/08/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT hướng dẫn quy định chi tiết về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Thông tư số19/2010/TT-BTTTT
  Ngày 11/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số19/2010/TT-BTTTT hướng dẫn bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT
  Ngày 11/08/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT hướng dẫn bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Nghị định số 142/2004/NĐ-CP
  Ngày 24/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/07/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Quyết định số 1755/QĐ-TTg
  Ngày 22/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/09/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Chỉ thị số 422/CT-TTG
  Ngày 02/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 422/CT-TTG về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 02/04/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Quyết định số 31/03/2010
  Ngày 31/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 420/QÐ-TTG  về việc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 31/03/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Công văn số 203/BTTTT-CTS
  Ngày 21/01/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 203/BTTTT-CTS về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện. Công văn có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Công văn số 37/BTTTT-VT
  Ngày 07/01/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 37/BTTTT-VT về việc quản lý thuê bao di động trả trước. Công văn có hiệu lực từ ngày 07/01/2010.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Công văn số 3814/BTTTT-VT
  Ngày 25/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 3814/BTTTT-VT về việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT. Công văn có hiệu lực từ ngày 25/11/2009.
  Tải nội dung tại đây

   

  * Quyết định số 125/2009/QÐ-TTg
  Ngày 23/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 125/2009/QÐ-TTg về việc quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12/2009.
  Tải nội dung tại đây