VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Triển khai điều chỉnh cước chiều đi quốc tế từ 1/5/2013  (18/04/2013)

 • PHỤ LỤC
  BẢNG CƯỚC ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO VINAPHONE TRẢ SAU/ TRẢ TRƯỚC CHUYỂN VÙNG QUỐC TẾ
  (Ban hành kèm theo CV2709/VNP-KD 29/08/2012 có hiệu lực từ 01/09/2012; CV 3546/VNP-KD ngày 26/10/2012 áp dụng chung cho cả TB trả trước từ 01/10/2012;
  CV 1138/VNP-KD ngày 08/04/2013 bổ sung thêm nước El Salvador từ 09/04/2013).

   

  I. NGUYÊN TẮC TÍNH CƯỚC:
  - Mức cước đã bao gồm các loại phí, phụ thu và không bao gồm thuế GTGT.
  - Phương thức tính cước:
  + Đối với dịch vụ thoại: 1 phút +1 phút; Cuộc gọi chưa đến 01 phút được tính là 01 phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của cuộc gọi chưa đến 01 phút được làm tròn thành 01 phút.
  + Đối với dịch vụ SMS: Tính theo bản tin SMS
  + Đối với dịch vụ dữ liệu (Data): 10Kb + 10Kb

   

  II. MỨC CƯỚC:
  - Bảng cước CVQT theo vùng:

   

  Mức cước

  Dịch vụ

  Vùng 1

  Vùng 2

  Vùng 3

  Vùng 4

  Vùng 5

  Vùng 6

  Vùng 7

  Vùng 8

  Vùng 9

  1. Dịch vụ thoại ( VND/Phút)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a. Gọi trong mạng khách

  12.990

  14.990

  20.990

  12.990

  20.990

  28.990

  25.990

  35.990

   

   

  90.990

  b. Gọi về Việt Nam

  28.990

  49.990

  59.990

  64.990

  78.990

  89.990

  135.990

  139.990

  c. Gọi quốc tế

  28.990

  49.990

  59.990

  64.990

  78.990

  89.990

  135.990

  139.990

  d. Gọi vệ Tinh

  120.990

  245.990

  225.990

  311.990

  235.990

  259.990

  387.990

  389.990

  e. Nhận cuộc gọi

  10.990

  15.990

  12.990

  10.990

  10.990

  10.990

  10.990

  18.990

  98.990

  2. Dịch vụ SMS (VND/bản tin)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a. Gửi tin nhắn

  7.990

  8.990

  7.990

  9.990

  9.990

  9.990

  10.990

  10.990

  17.990

  b. Nhận tin nhắn

  Miễn phí

  3. Dịch vụ Data (VND/10Kb)

  2.990

  2.990

  4.990

  2.990

  4.990

  2.990

  3.990

  3.990

  4.990

  Lưu ý:
  * Các mức cước nêu trên đã bao gồm phụ thu.
  * Đối với các mức cước phát sinh của thuê bao VinaPhone theo quy định tính cước của mạng khách (mục 1 trừ 1c, mục 2 và 3 ) không phải chịu thuế GTGT của Việt Nam.
  * Mức cước nhận cuộc gọi sẽ chịu thuế GTGT của Việt Nam và mức cước này tại bảng trên (mục 1.c) là mức cước chưa bao gồm thuế GTGT.
  * Đối với nước EL SALVADOR: Đối với thuê bao trả trước chỉ cung cấp các dịch vụ sau (Các dịch vụ còn lại không cung cấp)
      - Nhận cuộc gọi thoại (Không có các dịch vụ khác)
      - Gửi tin nhắn.
      - Dịch vụ Data.

   

  PHỤ LỤC
  BẢNG CƯỚC ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO VINAPHONE TRẢ SAU/ TRẢ TRƯỚC CHUYỂN VÙNG QUỐC TẾ

  - Danh sách các nước trong vùng:

  Vùng 1

  Vùng 2

  Vùng 3

  Vùng 4

  Vùng 5

  Vùng 6

  Vùng 7

  Vùng 8

  Vùng 9

  BANGLADESSH

  BAHRAIN

  BRAZIL

  ALBANIA

  ARGENTINA

  ARERBAIZAN

  BELARUS

  AUSTRALIA

   

  Dịch vụ chuyển vùng quốc tế trên máy bay

  COMBIDA

  BRUNEI

  CANADA

  ANGOLA

  AUSTRIA

  CROATIA

  CUBA

  IVORY COAST

  HONGKONG

  FINLAND

  CHINA

  BULGARIA

  BELGIUM

  EGYPT

  CZECH

  MONTENEGRO

  LÁO

  INDONESIA

  GERMANY

  DOMINICANA

  HUNGARY

  FRANCE

  DENMARK

  MOROCRO

  LIBERIA

  JAMAICA

  GREECE

  GEOGIA

  IRAQ

  IRELAND

  SWITZERLAND

  RUSIA

  NEPAL

  JORDAN

  INDIA

  GUAM

  ISRAEL

  ITALY

   

  TURKEY

  PAKISTAN

  KOREA

  JAPAN

  ICELAND

  JEYSEY

  KUWAIT

   

  UKRAINA

  UAE (United Arab Emirates)

  MACAU

  NORWAY

  LATVIA

  KAZAKHSTAN

  ROMANIA

   

  USA

   

  PAPUA NEW GUINEA

  PHILLIPINES

  LIECHTENSTEIN

  MEXICO

  SERBIA

   

  UZBEKISTAN

   

  PARAGUAY

  QATAR

  LUXEMBOURG

  NEW ZEALAND

  SRILANKA

   

   

   

  POLAND

  SAUDI ARBIA

  MACEDONIA

  MONGGALIA

   

   

   

   

  TAIWAN

  SLOVENIA

  MALAYSIA

  OMAN

   

   

   

   

  THAILAND

  SOUTH AFRICA

  MARITIUS

  PORTUGAL

   

   

   

   

  SINGAPORE

  EL SALVADOR *

  NETHERLAND

  SPAIN

   

   

   

   

   

   

  PERU

  SWEDEN

   

   

   

   

   

   

  SLOVAK

  UNITED KINGDOM

   

   

   

   

   

   

  VENEZUELA

   

   

   

   

  * Đối với nước EL SALVADOR: Đối với thuê bao trả trước chỉ cung cấp các dịch vụ sau (Các dịch vụ còn lại không cung cấp)
      - Nhận cuộc gọi thoại (Không có các dịch vụ khác)
      - Gửi tin nhắn.
      - Dịch vụ Data.

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế