VNPT logo

Giải quyết khiếu nại

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • PHÂN LOẠI VÀ THỜI GIAN TRẢ LỜI KHIẾU NẠI  (21/12/2010)

 • 1. Phân loại khiếu nại

   

  - Khiếu nại về chất lượng dịch vụ
  - Khiếu nại về hóa đơn, cước phí
  - Khiếu nại về thái độ, chất lượng phục vụ
  - Các loại khiếu nại khác

   

  2. Thời gian trả lời khiếu nại

   

  - Thời gian trả lời khiếu nại được tính kể từ khi nhận được khiếu nại đến khi có văn bản trả lời khách hàng.
  - Thời gian giải quyết về khiếu nại chất lượng dịch vụ và các khiếu nại khác tối đa không quá 01 tháng.
  - Thời gian giải quyết khiếu nại về cước tối đa là 15 ngày.
  - Thời gian giải quyết khiếu nại cho khách hàng đặc biệt là 10 ngày.

   

  NGUỒN: QUYẾT ĐỊNH SỐ 1966/415/QĐ-VTTTH-MDV